Chương trình 2

Chương trình 2
Người liên lạc: Người liên hệ
Điện thoại:
Email:
Địa chỉ: Địa chỉ (VN)
Chỉ số tác động - Trao quyền
Số NKT được cải thiện sức khoẻ
Số NKT được nâng cao nhận thức về hoà nhập
Thu nhập trung bình của NKT/hộ gia đình có NKT tăng lên
Chỉ số kết quả
Chỉ số đầu ra
abc