Dự án
Đây là dự án đầu tiên AEPD có cơ hội hợp tác với Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới. Dự án được thực hiện trong 3 năm cho giai đoạn 1 với sự đóng góp từ địa phương là 25% từ UBND huyện Bố Trạch. ;
Năm 2020 AEPD viết đề xuất dự án theo lời mời gọi nộp đề xuất dự án từ chương trình IKI Small Grants. Rất may mắn sau đó đề xuất của AEPD đã được phê duyệt. Đây là dự án đầu tiên AEP phối hợp với GIZ - là cơ quan chủ quản của chương trình IKI Small Grants. Dự án này được thiết kế trong vòng 14 tháng, thực hiện ở 4 xã Trường Xuân, Tân Ninh của huyện Quảng Ninh và An Thủy, Xuân Thủy huyện Lệ Thủy. Dự án dự kiến kết thúc vào 31/12/2023. ;
Dự án thuộc Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh châu Âu tài trợ, đơn vị chủ quản là Bộ Tư pháp, và do Tổ chức Oxfam quản lý, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Dự án này được thiết kế trong vòng 12 tháng, thực hiện ở 4 xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sơn Thủy và Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. ;
1 2
abc