Chương trình 1

Tóm tắt (VN)
Người liên lạc: Người liên hệ
Điện thoại:
Email: Email
Địa chỉ: Địa chỉ (VN)
Chỉ số tác động - Trao quyền
Số NKT được nâng cao nhận thức về hoà nhập
Số NKT được cải thiện sức khoẻ
Thu nhập trung bình của NKT/hộ gia đình có NKT tăng lên
Chỉ số kết quả
Chỉ số đầu ra
Số người (thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thôn xã, thành viên đội xung kích và các đối tượng khác có liên quan) được tập huấn về QLRRTTDVCĐ, BĐKH, kỹ năng cứu hộ/cứu nạn và các nội dung khác có liên quan
abc