BftW - Quản lý thiên tai dựa vào cộng đồng hướng đến người khuyết tật, Giai đoạn 1

Đây là dự án đầu tiên AEPD có cơ hội hợp tác với Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới. Dự án được thực hiện trong 3 năm cho giai đoạn 1 với sự đóng góp từ địa phương là 25% từ UBND huyện Bố Trạch.
Thời gian: 01/01/2022 - 31/12/2024
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ai Len; BftW - Tổ chức Bánh mỳ cho thế giới;
Đối tác: UBND huyện Bố Trạch;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Tăng cường khả năng chống chịu với thiên tai và giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra cho người dân vùng nông thôn, đặc biệt là người khuyết tật ở tỉnh duyên hải Quảng Bình
- Số cuộc đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện
- Số bản đồ rủi ro thiên tai được xây dựng và in ấn
- Số người tham gia tiến hành các cuộc đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia, bao gồm các cuộc họp cộng đồng lấy ý kiến.
- Số người (thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thôn xã, thành viên đội xung kích và các đối tượng khác có liên quan) được tập huấn về QLRRTTDVCĐ, BĐKH, kỹ năng cứu hộ/cứu nạn và các nội dung khác có liên quan
- Số khóa tập huấn về các nội dung liên quan đến QLRRTTDVCĐ và thích ứng với BĐKH cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích và NKT/người nhà của NKT, và những đối tượng khác có liên quan
- Số NKT/người nhà của NKT được đào tạo liên quan đến QLRRTTDVCĐ - Thích ứng với BĐKH
- Số ấn phẩm truyền thông về hoà nhập NKT được xây dựng và phát hành
- Số người được nâng cao nhận thức về phòng chống rủi ro thiên tai thông qua các cuộc diễn tập/hội thi/chiến dịch được thực hiện
- Số cuộc diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, bao gồm công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai được thực hiện
- Số trang thiết thị thuộc hệ thống cảnh báo sớm được cung cấp cho đối tác (thuyền, bè, máy phát điện, biển báo, phao cứu sinh. v.v)
- Số hệ thống loa truyền thanh cấp xã được lắp đặt
- Số người, bao gồm NKT tham gia vào các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại hoặc các hình thức tương tự về các hoạt động liên quan đến quyền của NKT/TKT được tổ chức
- Số nhà cộng đồng đa năng được xây dựng/Số sáng kiến cộng đồng giảm thiểu RRTT được hỗ trợ
- Số người hưởng lợi gián tiếp từ các hoạt động hỗ trợ can thiệp của tổ chức
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
- Số người tham gia các cuộc hội thảo, cuộc thi, sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về quyền của NKT và xây dựng hình ảnh, uy tín của AEPD
- Số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, sự kiện truyền thông hoặc các hình thức tương tự với cơ quan ban ngành được thực hiện
- Số cán bộ của AEPD được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các chương trình và phát triển tổ chức.
- Các công cụ quản trị tổ chức và chương trình ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp
- Số cuộc khảo sát về các vấn đề liên quan đến NKT được tổ chức thực hiên.
- Số người tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá về các vấn đề liên quan đến NKT
Mục tiêu cụ thể 1: Tổn thất và thiệt hại do thiên tai (ngập lụt, bão và hạn hán) của cộng đồng 3 xã dự án được giảm thiểu.
- Số cuộc đánh giá rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng cấp tỉnh, huyện, xã được thực hiện
- Số bản đồ rủi ro thiên tai được xây dựng và in ấn
- Số người tham gia tiến hành các cuộc đánh giá rủi ro thiên tai có sự tham gia, bao gồm các cuộc họp cộng đồng lấy ý kiến.
- Số người (thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thôn xã, thành viên đội xung kích và các đối tượng khác có liên quan) được tập huấn về QLRRTTDVCĐ, BĐKH, kỹ năng cứu hộ/cứu nạn và các nội dung khác có liên quan
- Số khóa tập huấn về các nội dung liên quan đến QLRRTTDVCĐ và thích ứng với BĐKH cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích và NKT/người nhà của NKT, và những đối tượng khác có liên quan
- Số NKT/người nhà của NKT được đào tạo liên quan đến QLRRTTDVCĐ - Thích ứng với BĐKH
- Số ấn phẩm truyền thông về hoà nhập NKT được xây dựng và phát hành
- Số người được nâng cao nhận thức về phòng chống rủi ro thiên tai thông qua các cuộc diễn tập/hội thi/chiến dịch được thực hiện
- Số cuộc diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, bao gồm công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai được thực hiện
- Số trang thiết thị thuộc hệ thống cảnh báo sớm được cung cấp cho đối tác (thuyền, bè, máy phát điện, biển báo, phao cứu sinh. v.v)
- Số hệ thống loa truyền thanh cấp xã được lắp đặt
- Số người, bao gồm NKT tham gia vào các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại hoặc các hình thức tương tự về các hoạt động liên quan đến quyền của NKT/TKT được tổ chức
- Số nhà cộng đồng đa năng được xây dựng/Số sáng kiến cộng đồng giảm thiểu RRTT được hỗ trợ
- Số người hưởng lợi gián tiếp từ các hoạt động hỗ trợ can thiệp của tổ chức
Mục tiêu cụ thể 2: Khả năng chống chịu trước thiên tai và biến đổi khí hậu của người dân 3 xã đặc biệt là người khuyết tật được tăng cường nhờ các hoạt động hỗ trợ sinh kế bền vững.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 3: Nâng cao năng lực và kết nối mạng lưới
- Số người tham gia các cuộc hội thảo, cuộc thi, sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về quyền của NKT và xây dựng hình ảnh, uy tín của AEPD
- Số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, sự kiện truyền thông hoặc các hình thức tương tự với cơ quan ban ngành được thực hiện
- Số cán bộ của AEPD được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các chương trình và phát triển tổ chức.
- Các công cụ quản trị tổ chức và chương trình ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp
- Số cuộc khảo sát về các vấn đề liên quan đến NKT được tổ chức thực hiên.
- Số người tham gia các cuộc khảo sát, đánh giá về các vấn đề liên quan đến NKT
Tài liệu kèm theo:
abc