EDEN - Chương trình hỗ trợ nạn nhân bom mìn toàn cầu về phát triển sinh kế, phục hồi chức năng và đại sứ thanh niên

Tóm tắt (VN)
Thời gian: 01/12/2022 - 30/11/2023
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: IKI Small Grants; Quỹ phúc lợi xã hội EDEN, Đài Loan;
Đối tác: UBND tỉnh Quảng Bình;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Cải thiện điều kiện kinh tế và xã hội cho NKT, đặc biệt là nạn nhân bom mìn ở tỉnh Quảng Bình
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
- Số NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số người nhà của NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
- Số NKT được hỗ trợ dụng cụ PHCN cải thiện sức khoẻ
Mục tiêu cụ thể 1: Cải thiện điều kiện kinh tế cho các hộ gia đình có NKT
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 2: Hỗ trợ NKT phục hồi các chức năng bị khiếm khuyết, giúp họ có sức khỏe tốt hơn.
- Số NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số người nhà của NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
- Số NKT được hỗ trợ dụng cụ PHCN cải thiện sức khoẻ
Tài liệu kèm theo:
abc