ICBL-CMC: Tạo cơ hội cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật tỉnh Quảng Bình (Việt Nam) được tiếp cận dịch vụ phục hồi sức khỏe

Thời gian: 01/01/2013 - 31/12/2013
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: ICBL-CMC; Bộ Ngoại giao Na Uy;
Đối tác:
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Cải thiện tình trạng sức khỏe cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật thông qua các can thiệp phục hồi chức năng tại tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
- Số bác sĩ cấp huyện/xã được đào tạo làm giảng viên nguồn về PHCN.
- Số cơ sở phục hồi chức năng được thành lập và cung cấp trang thiết bị phục hồi chức năng
- Số dụng cụ PHCN được cung cấp cho các cơ sở y tế
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số tiền hỗ trợ vốn được kết nối cho NKT/gia đình có NKT
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
- Số nhóm sản xuất kinh doanh của NKT được hỗ trợ thành lập và đi vào hoạt động
- Số NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số chuyến thăm hỗ trợ đồng cảnh được thực hiện
- Số bác sĩ, cán bộ y tế cấp huyện/xã được tập huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng/phát hiện sớm/can thiệp sớm
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
Mục tiêu cụ thể 1: Tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ phục hồi chức năng cho nạn nhân bom mìn và người khuyết tật ở tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
- Số bác sĩ cấp huyện/xã được đào tạo làm giảng viên nguồn về PHCN.
- Số cơ sở phục hồi chức năng được thành lập và cung cấp trang thiết bị phục hồi chức năng
- Số dụng cụ PHCN được cung cấp cho các cơ sở y tế
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số tiền hỗ trợ vốn được kết nối cho NKT/gia đình có NKT
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
- Số nhóm sản xuất kinh doanh của NKT được hỗ trợ thành lập và đi vào hoạt động
Mục tiêu cụ thể 2: Nâng cao kiến thức, kỹ năng phục hồi chức năng cho nhân viên y tế và người nhà nạn nhân bom mìn, người khuyết tật.
- Số NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số chuyến thăm hỗ trợ đồng cảnh được thực hiện
- Số bác sĩ, cán bộ y tế cấp huyện/xã được tập huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng/phát hiện sớm/can thiệp sớm
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
Tài liệu kèm theo:
abc