IKI - Tăng cường khả năng phục hồi của các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương nhằm ứng phó với các tác động của biến đổi khí hậu

Năm 2020 AEPD viết đề xuất dự án theo lời mời gọi nộp đề xuất dự án từ chương trình IKI Small Grants. Rất may mắn sau đó đề xuất của AEPD đã được phê duyệt. Đây là dự án đầu tiên AEP phối hợp với GIZ - là cơ quan chủ quản của chương trình IKI Small Grants. Dự án này được thiết kế trong vòng 14 tháng, thực hiện ở 4 xã Trường Xuân, Tân Ninh của huyện Quảng Ninh và An Thủy, Xuân Thủy huyện Lệ Thủy. Dự án dự kiến kết thúc vào 31/12/2023.
Thời gian: 01/11/2022 - 31/12/2023
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: IKI Small Grants;
Đối tác: UBND huyện Quảng Ninh; UBND huyện Lệ Thủy; UBND xã Tan Ninh; UBND xã Trường Xuân; UBND xã An Thủy; UBND xã Xuân Thủy;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Dự án đề xuất nhằm mục đích nâng cao năng lực đối phó với các hiện tượng thời tiết cực đoan của các hộ gia đình dễ bị tổn thương thông qua việc trang bị cho họ đầy đủ kiến thức, kỹ năng, cơ sở vật chất và nhà ở hiện đại, nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu.
1.1.4 - Số người, bao gồm NKT được đào tạo về QLRRTTDVCĐ và cứu trợ, cứu hộ, nước sạch và vệ sinh môi trường
1.1.3 - Số nhà ở chống chịu thiên tai được hỗ trợ xây dựng/sửa chữa
1.1.3 - Số lượng nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của NKT được hỗ trợ xây dựng
1.1.3 - Số công trình nước sạch được xây dựng
1.1.3 - Số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình cải thiện điều kiện sống (xây/sửa nhà, nhà vệ sinh, nước sạch ......)
2.1.2 - Số NKT/ Số hộ gia đình có NKT được hỗ trợ Hệ thống tưới tự động để phát triển trồng trọt.
2.2.2 - Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
2.2.2 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
3.2.1 - Số trang thiết thị thuộc hệ thống cảnh báo sớm được cung cấp cho đối tác (thuyền, bè, máy phát điện, biển báo, phao cứu sinh. v.v)
3.3.1 - Số người được nâng cao nhận thức về phòng chống rủi ro thiên tai thông qua các cuộc diễn tập/hội thi/chiến dịch được thực hiện
3.3.1 - Số cuộc diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, bao gồm công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai được thực hiện
- Số lần xuất hiện hình ảnh và nhận diện của AEPD trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế
3.1.1 - Số bản đồ rủi ro thiên tai được xây dựng và in ấn
3.1.1 - Số người (thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thôn xã, thành viên đội xung kích và các đối tượng khác có liên quan) được tập huấn về QLRRTTDVCĐ, BĐKH, kỹ năng cứu hộ/cứu nạn và các nội dung khác có liên quan
3.1.1 - Số khóa tập huấn về các nội dung liên quan đến QLRRTTDVCĐ và thích ứng với BĐKH cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích và NKT/người nhà của NKT, và những đối tượng khác có liên quan
4.1 - Các công cụ quản trị tổ chức và chương trình ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp
4.2 - Số cán bộ của AEPD được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các chương trình và phát triển tổ chức.
Mục tiêu cụ thể 1: Hộ gia đình người khuyết tật được nâng cao năng lực để chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
1.1.4 - Số người, bao gồm NKT được đào tạo về QLRRTTDVCĐ và cứu trợ, cứu hộ, nước sạch và vệ sinh môi trường
1.1.3 - Số nhà ở chống chịu thiên tai được hỗ trợ xây dựng/sửa chữa
1.1.3 - Số lượng nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của NKT được hỗ trợ xây dựng
1.1.3 - Số công trình nước sạch được xây dựng
1.1.3 - Số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình cải thiện điều kiện sống (xây/sửa nhà, nhà vệ sinh, nước sạch ......)
Mục tiêu cụ thể 2: Các nhóm người dễ bị tổn thương, đặc biệt là các hộ gia đình có NKT, thực hiện các biệp pháp giảm thiểu những tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.
2.1.2 - Số NKT/ Số hộ gia đình có NKT được hỗ trợ Hệ thống tưới tự động để phát triển trồng trọt.
2.2.2 - Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
2.2.2 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 3: Năng lực của chính quyền địa phương được tăng cường để giúp đỡ người dân tốt hơn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu.
3.2.1 - Số trang thiết thị thuộc hệ thống cảnh báo sớm được cung cấp cho đối tác (thuyền, bè, máy phát điện, biển báo, phao cứu sinh. v.v)
3.3.1 - Số người được nâng cao nhận thức về phòng chống rủi ro thiên tai thông qua các cuộc diễn tập/hội thi/chiến dịch được thực hiện
3.3.1 - Số cuộc diễn tập về phòng ngừa và ứng phó với thiên tai, bao gồm công tác cứu hộ cứu nạn khi có thiên tai được thực hiện
- Số lần xuất hiện hình ảnh và nhận diện của AEPD trên các phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế
3.1.1 - Số bản đồ rủi ro thiên tai được xây dựng và in ấn
3.1.1 - Số người (thành viên Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp thôn xã, thành viên đội xung kích và các đối tượng khác có liên quan) được tập huấn về QLRRTTDVCĐ, BĐKH, kỹ năng cứu hộ/cứu nạn và các nội dung khác có liên quan
3.1.1 - Số khóa tập huấn về các nội dung liên quan đến QLRRTTDVCĐ và thích ứng với BĐKH cho Ban chỉ huy PCTT&TKCN, Đội xung kích và NKT/người nhà của NKT, và những đối tượng khác có liên quan
Mục tiêu cụ thể 4: Cải thiện và củng cố năng lực của AEPD trong quản trị tốt chức
4.1 - Các công cụ quản trị tổ chức và chương trình ngày càng được hoàn thiện và nâng cấp
4.2 - Số cán bộ của AEPD được đào tạo các kiến thức và kỹ năng cần thiết để quản lý các chương trình và phát triển tổ chức.
Tài liệu kèm theo:
abc