Irish Aid - Cải thiện điều kiện sống của NKT trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Thời gian: 01/11/2021 - 31/12/2022
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ai Len;
Đối tác: UBND xã Liên Trach; UBND xã Hưng Trach;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Nâng cao chất lượng cuộc sống của người khuyết tật tỉnh Quảng Bình thông qua các mô hình hỗ trợ sinh kế và nước sạch hộ gia đình
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
- Số lượng nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của NKT được hỗ trợ xây dựng
- Số công trình nước sạch được xây dựng
- Số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình cải thiện điều kiện sống (xây/sửa nhà, nhà vệ sinh, nước sạch ......)
Mục tiêu cụ thể 1: Cải thiện đời sống kinh tế của người khuyết tật bằng sinh kế bền vữ
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 2: Cải thiện điều kiện sống cho người khuyết tật thông qua hỗ trợ mô hình nhà vệ sinh/nước sạch trong bối cảnh biến đổi khí hậu Mô tả dự án (Hoạt động và kết quả)
- Số lượng nhà vệ sinh phù hợp với điều kiện của NKT được hỗ trợ xây dựng
- Số công trình nước sạch được xây dựng
- Số tiền hỗ trợ cho các hộ gia đình cải thiện điều kiện sống (xây/sửa nhà, nhà vệ sinh, nước sạch ......)
Tài liệu kèm theo:
abc