Irish Aid - Nâng cao năng lực cho thanh niên khuyết tật và NKT dân tộc thiểu số trong phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu

Thời gian: 01/01/2018 - 31/12/2019
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ai Len;
Đối tác: UBND huyện Minh Hóa;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Thanh niên khuyết tật và người dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Bình được nâng cao năng lực trong phát triển kinh tế, hòa nhập xã hội và quản lý rủi ro thiên tai.
- Các mô hình sản xuất kinh doanh được xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT được hỗ trợ đào tạo nghề
- Số NKT/hộ gia đình NKT được tập huấn về sản xuất kinh doanh nhỏ
- Số khóa tập huấn về kỹ năng sản xuất/kinh doanh, chăn nuôi thú y và các nội dung phát triển kinh tế được tổ chức
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 1: Cải thiện điều kiện kinh tế cho thanh niên khuyết tật và NKT dân tộc thiểu số ở các xã mục tiêu
- Các mô hình sản xuất kinh doanh được xây dựng phù hợp với đặc điểm kinh tế địa phương
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
- Số NKT được hỗ trợ đào tạo nghề
- Số NKT/hộ gia đình NKT được tập huấn về sản xuất kinh doanh nhỏ
- Số khóa tập huấn về kỹ năng sản xuất/kinh doanh, chăn nuôi thú y và các nội dung phát triển kinh tế được tổ chức
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
- Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 2: Nâng cao năng lực cho TNKT và NKT dân tộc thiểu số ở các xã mục tiêu để giúp họ nhận thức được và thay đổi suy nghĩ, hành vi nhằm thích ứng với những biến đổi của xã hội.
Mục tiêu cụ thể 3: Nâng cao năng lực cho cán bộ xã và NKT tại các xã mục tiêu về giảm thiểu rủi ro thiên tai và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng (QLRRTTDVCĐ) để thích ứng tốt hơn với thiên tai và giảm nhẹ tác động của chúng bằng cách tăng cường tối đa khả năng chống chịu của địa phương trước thiên tai
Tài liệu kèm theo:
abc