Irish Aid - Tạo Cơ hội bình đẳng vì sự phát triển hòa nhập của Thanh niên KT và NKT dân tộc thiểu số

Thời gian: 01/01/2017 - 31/12/2017
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: Cơ quan viện trợ Ai Len;
Đối tác: UBND xã Thượng Hóa; UBND xã Hóa Sơn; UBND xã Trọng Hóa;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Nâng cao vai trò của thanh niên KT và người khuyết tật dân tộc thiểu số trong xã hội
Mục tiêu cụ thể 1: Thúc đẩy sự tham gia xã hội của thanh niên khuyết tật trên toàn tỉnh Quảng Bình bằng cách tăng cơ hội kinh tế và khơi dậy niềm đam mê của họ để họ có thể tự tin và độc lập hơn trong cuộc sống.
Mục tiêu cụ thể 2: Thúc đẩy cơ hội bình đẳng cho người khuyết tật và hỗ trợ họ hiểu được quyền của mình cũng như nhận thức được trách nhiệm cá nhân của mình.
Tài liệu kèm theo:
abc