JIFF - Thúc đẩy thực thi quyền trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật trong lĩnh vực giáo dục ở vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình

Dự án thuộc Quỹ Thúc đẩy Sáng kiến Tư pháp (EU JULE JIFF, gọi tắt là Quỹ JIFF) là một trong hai hợp phần của dự án “Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam” (EU JULE) do Liên minh châu Âu tài trợ, đơn vị chủ quản là Bộ Tư pháp, và do Tổ chức Oxfam quản lý, nhằm góp phần tăng cường xây dựng pháp quyền ở Việt Nam thông qua hệ thống tư pháp tin cậy và dễ tiếp cận. Dự án này được thiết kế trong vòng 12 tháng, thực hiện ở 4 xã Kim Thủy, Ngân Thủy, Sơn Thủy và Phú Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.
Thời gian: 01/12/2020 - 01/12/2021
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: Quỹ JIFF;
Đối tác: UBND huyện Lệ Thủy; Quỹ JIFF;
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Trẻ em khuyết tật ở vùng khó khăn trong độ tuổi tiểu học ở Quảng Bình được nâng cao cơ hội tiếp cận với giáo dục hòa nhập tại các trường công lập hoặc chuyên biệt.
- Số sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về hoà nhập NKT được tổ chức
- Số người, bao gồm cả NKT tham gia các khóa đào tạo/tập huấn về quyền của NKT
- Số ấn phẩm truyền thông về hoà nhập NKT được xây dựng và phát hành
- Số NKT được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các hội thảo, cuộc thi, chiến dịch truyền thông
- Số cơ quan nhà nước được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua hội thảo, hội thi, chiến dịch truyền thông
- Số người được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các sự kiện hội thảo, tập huấn, cuộc thi...
- Số kế hoạch hành động/quyết định/cơ chế phối hợp hỗ trợ NKT được soạn thảo, kiến nghị đến và/hoặc ban hành bởi các bên liên quan
- Số người, bao gồm NKT tham gia vào các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại hoặc các hình thức tương tự về các hoạt động liên quan đến quyền của NKT/TKT được tổ chức
- Số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, sự kiện truyền thông hoặc các hình thức tương tự với cơ quan ban ngành được thực hiện
- Số ấn phẩm về kỹ năng phát hiện sớm được soạn thảo và phân phối đến các bên liên quan
- Số bác sĩ, cán bộ y tế cấp huyện/xã được tập huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng/phát hiện sớm/can thiệp sớm
- Số NKT/trẻ khuyết tật được can thiệp sớm
- Số người/trẻ em được khám sàng lọc
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
- Số hội thảo/tập huấn/sự kiện về hòa nhập xã hội được tổ chức
- Số người tham gia hội thảo/tập huấn/sự kiện về hòa nhập xã hội
- Số người nhà của NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số NKT được nâng cao nhận thức về hoà nhập
- Số NKT/gia đình NKT được trợ giúp pháp lý
Mục tiêu cụ thể 1: Trẻ em, đặc biệt trẻ khuyết tật, phụ huynh, giáo viên, những người làm trong lĩnh vực trẻ em và khuyết tật vùng khó khăn tỉnh Quảng Bình biết và hiểu về quyền trẻ em, đặc biệt quyền trong lĩnh vực giáo dục
- Số sự kiện truyền thông nâng cao nhận thức về hoà nhập NKT được tổ chức
- Số người, bao gồm cả NKT tham gia các khóa đào tạo/tập huấn về quyền của NKT
- Số ấn phẩm truyền thông về hoà nhập NKT được xây dựng và phát hành
- Số NKT được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các hội thảo, cuộc thi, chiến dịch truyền thông
- Số cơ quan nhà nước được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua hội thảo, hội thi, chiến dịch truyền thông
- Số người được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các sự kiện hội thảo, tập huấn, cuộc thi...
Mục tiêu cụ thể 2: Trẻ khuyết tật độ tuổi tiểu học trong khu vực dự án có cơ hội tiếp cận với giáo dục hòa nhập và giáo dục chuyên biệt tại các trường công lập trong khu vực thông qua cơ chế phối hợp thực hiện của các đơn vị chuyên môn có liên quan
- Số kế hoạch hành động/quyết định/cơ chế phối hợp hỗ trợ NKT được soạn thảo, kiến nghị đến và/hoặc ban hành bởi các bên liên quan
- Số người, bao gồm NKT tham gia vào các cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại hoặc các hình thức tương tự về các hoạt động liên quan đến quyền của NKT/TKT được tổ chức
- Số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, sự kiện truyền thông hoặc các hình thức tương tự với cơ quan ban ngành được thực hiện
- Số ấn phẩm về kỹ năng phát hiện sớm được soạn thảo và phân phối đến các bên liên quan
- Số bác sĩ, cán bộ y tế cấp huyện/xã được tập huấn về phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng/phát hiện sớm/can thiệp sớm
- Số NKT/trẻ khuyết tật được can thiệp sớm
- Số người/trẻ em được khám sàng lọc
- Số khóa tập huấn/hội thảo về PHCN được tổ chức
- Số hội thảo/tập huấn/sự kiện về hòa nhập xã hội được tổ chức
- Số người tham gia hội thảo/tập huấn/sự kiện về hòa nhập xã hội
- Số người nhà của NKT được tập huấn phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng
- Số NKT được nâng cao nhận thức về hoà nhập
- Số người được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các sự kiện hội thảo, tập huấn, cuộc thi...
Mục tiêu cụ thể 3: Trẻ em, đặc biệt là trẻ khuyết tật và các bên liên quan được tư vấn và hỗ trợ pháp lý về các vấn đề liên quan đến thực thi quyền trẻ em và thủ tục hành chính pháp lý trong lĩnh vực giáo dục thông qua các kênh thông tin được thiết lập và công bố.
- Số người được nâng cao nhận thức về quyền của NKT thông qua các sự kiện hội thảo, tập huấn, cuộc thi...
- Số cuộc họp, hội thảo, tọa đàm, đối thoại, cuộc thi, sự kiện truyền thông hoặc các hình thức tương tự với cơ quan ban ngành được thực hiện
- Số NKT/gia đình NKT được trợ giúp pháp lý
Tài liệu kèm theo:
abc