SOA - Hỗ trợ phát triển kinh tế cho nạn nhân chiến tranh tỉnh Quảng Bình

Thời gian: 01/06/2021 - 31/05/2023
Địa chỉ: 18A Quang Trung, Đồng Hải, tp. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Nhà tài trợ: SOA thông qua Đại sứ quán Mỹ;
Đối tác:
Truyền thông:
Mục tiêu tổng thể: Nâng cao chất lượng cuộc sống của nạn nhân chiến tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua hỗ trợ sinh kế dưới hình thức quay vòng vốn.
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
22 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
22 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
1 - Số khóa tập huấn về kỹ năng sản xuất/kinh doanh, chăn nuôi thú y và các nội dung phát triển kinh tế được tổ chức
Mục tiêu cụ thể 1: Cải thiện đời sống kinh tế của nạn nhân chiến tranh thông qua hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế bền vững.
- Số tiền vốn hạt giống hỗ trợ cho NKT/gia đình có NKT thực hiện mô hình sinh kế.
22 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được hỗ trợ phát triển các mô hình sinh kế tạo thu nhập
Mục tiêu cụ thể 2: Thiết lập mạng lưới nạn nhân chiến tranh để hỗ trợ lẫn nhau thông qua thành lập ngân hàng con giống
22 - Số NKT/hộ gia đình có NKT được đào tạo về chăn nuôi/trồng trọt
1 - Số khóa tập huấn về kỹ năng sản xuất/kinh doanh, chăn nuôi thú y và các nội dung phát triển kinh tế được tổ chức
Tài liệu kèm theo:
abc